Huishoudelijk reglement Bridgeclub Vijfhuizen  (PDF-versie)

Artikel 1: Naam
De vereniging draagt de naam "Bridgeclub Vijfhuizen.

Artikel 2: Oprichtingsdatum en Verenigingsjaar
De vereniging is opgericht op 1 september 1992 te Vijfhuizen.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus daaropvolgend.

Artikel 3: Speeltijden
Dinsdagavond       aanvang 19.30 uur
Woensdagavond    aanvang 19.30 uur
Donderdagmiddag aanvang 13.15 uur
Men dient minimaal 10 minuten voor het aanvangstijdstip aanwezig te zijn. Leden die na dit tijdstip binnenkomen lopen het risico niet meer te worden ingedeeld.

Artikel 4: Entreegeld en Contributie
Nieuwe leden betalen bij voorlopige toelating een entreegeld. Zij ontvangen vervolgens de "Leidraad bij de spelregels voor wedstrijdbridge", uitgegeven door de Nederlandse Bridge Bond. De hoogte van het entreegeld wordt in de jaarvergadering vastgesteld. Leden die gedurende een speelseizoen vóór 1 januari hun lidmaatschap opzeggen zijn 50% van de contributie voor dat seizoen verschuldigd; bij latere opzegging kan geen aanspraak op restitutie meer gemaakt worden. Zij die in een speelseizoen na 1 januari lid worden, betalen de helft van de contributie van dat seizoen.
Indien leden op twee dagen per week spelen, betalen zij 150% van de contributie, wanneer spelend op drie dagen per week betalen zij 200% van de contributie.

Artikel 5: Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee overige leden.

Artikel 6: De Kascommissie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt uit de leden een kascommissie benoemd. De kascommissie bestaat uit twee leden waarvan elk jaar tenminste het langstzittende lid wordt vervangen.

Artikel 7: De Algemene Ledenvergadering
Bij de aanvang van iedere Algemene Ledenvergadering laat het bestuur een presentielijst circuleren waarop de aanwezige leden hun naam en handtekening plaatsen.
De voorzitter of diens vervanger heeft steeds het recht om punten die niet op de agenda staan vermeld ter sprake te brengen.

Artikel 8: Gedragscode
Elk lid dient zich altijd sportief te gedragen, zowel ten opzichte van de partner als ten opzichte van de tegenstanders en de overige leden.

Artikel 9: Rookverbod
De leden mogen niet roken in de ruimten waarin door de vereniging wordt gespeeld.


Artikel 10: Zomerbridge
Gedurende de zomermaanden (in principe vanaf begin mei tot eind augustus) is het mogelijk om op de donderdagmiddagen te bridgen, onder de condities dat:
a. er voldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden om dit te begeleiden en
b. er geen extra zaalhuur moet worden betaald.

Artikel 11: Slotbepaling
Alle leden van de vereniging ontvangen een kopie van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement en worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud daarvan.