Statuten Bridgeclub Vijfhuizen  (PDF-versie)

Artikel 1
De vereniging draagt de naam "Bridgeclub Vijfhuizen" en is gevestigd te Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer.

Doel
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de bridgewedstrijdsport. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van speelbijeenkomsten, het organiseren van en deelnemen aan competities en wedstrijden en andere middelen die voor dit doel bevorderlijk zijn.

Lidmaatschap
Artikel 3
1. De vereniging bestaat uit gewone leden, donateurs en ereleden. Gewone leden zijn leden die actief deelnemen aan het verenigingsleven. Donateurs zijn personen die de vereniging steunen door een geldelijke bijdrage. Ereleden zijn leden die wegens hun bijzondere betekenis voor de vereniging als zodanig zijn benoemd.

2. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone, de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

Artikel 4
1. Als gewoon lid of als donateur kan iemand worden toegelaten, die daarvoor een verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de voorlopige toelating van gewone leden en over de definitieve toelating van donateurs. Het bestuur besluit tot definitieve toelating tot gewoon lid, nadat het voorlopig toegelaten lid ten minste gedurende twee maanden actief aan de verenigingsactiviteiten heeft deelgenomen. Bij niet toelating tot lid of donateur kan de Algemene Ledenvergadering (ALV) alsnog tot toelating besluiten.

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de ALV benoemd bij meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 5
1. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden, ereleden en donateurs zijn opgenomen.

2. Het lidmaatschap eindigt:
- door opzegging door het lid
- door opzegging door de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na komt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
- door ontzetting. Dit kan plaatsvinden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt
- door overlijden van het lid.

3. Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met een opzeggingstermijn van vier weken. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

5. Leden die naar de mening van het bestuur de belangen van de vereniging ernstig hebben "geschaad en/of bij herhaling hebben gehandeld in strijd met één der in artikel 7 van deze statuten omschreven verplichtingen, kunnen door het bestuur maximaal voor de duur van één jaar worden geschorst. Het bestuur gaat tot een dergelijke maatregel pas over nadat het betrokken lid is gehoord. De ALV besluit tot opheffing van de schorsing dan wel tot voordracht tot ontzetting. Geschorste leden hebben het recht deze vergadering bij te wonen en daarin hun woord te voeren. Tijdens de schorsing kunnen geschorste leden hun rechten niet uitoefenen.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 6
1. Gewone leden hebben het recht aan alle door de vereniging gehouden activiteiten deel te nemen, het woord te voeren in de AV, voorstellen en amendementen in te dienen en te stemmen over personen en zaken.

2. Donateurs hebben het recht de AV bij te wonen en daarin een adviserende stem uit te brengen. Voorts hebben zij het recht op toezending van de algemene publicaties, zoals een eventueel verenigingsorgaan. Zij worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de festiviteiten van de vereniging onder dezelfde voorwaarden als gewone leden. Donateurs genieten voorrang bij toetreding als gewoon lid boven nieuw aangemelde leden.

3. Ereleden hebben alle rechten van de gewone leden.

Artikel 7
1. Alle leden zijn verplicht zich te gedragen naar de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, de wedstrijdbepalingen en naar de door de bevoegde organen genomen besluiten. Zij zijn verplicht zich waardig te gedragen, wanneer zij als lid van de vereniging optreden, dan wel aan de door de Nederlands Bridge Bond (NBB) georganiseerde wedstrijden deelnemen.

2. Gewone leden zijn verplicht het entreegeld en de contributie te betalen die tijdens de AV worden vastgesteld. Donateurs zijn verplicht de door de AV als minimum vastgestelde jaarlijkse bijdragen te betalen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door betrokkene verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

3. Ereleden betalen geen contributie of bijdrage.

Geldmiddelen
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit entreegelden en contributies van gewone leden, bijdragen van donateurs, inleggelden, boetes, schenkingen en eventuele andere baten.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur
Artikel 9
1. De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit ten minste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een bestuurslid kan meerdere functies bekleden, met uitzondering van de penningmeester.

2. Het gehele bestuur dient te worden ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder altijd de voorzitter, of de secretaris of de penningmeester.

Artikel 10
1. De leden van het bestuur worden door de ALV benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. Alle bestuursleden worden in functie benoemd.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet ten minste tien dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Bestuursleden treden in de Jaarvergadering (JV) af en zijn terstond herkiesbaar. Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn.

4. De ALV kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe redenen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen, mits minimaal vijftig procent (50%) van de leden ter vergadering aanwezig is.

5. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt. In een tussentijdse vacature kan het bestuur voor de tijd tot aan de eerstvolgende ALV voorzien.

Artikel 11
1. Het bestuur bestuurt een vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en is belast met de leiding van de vereniging, de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement en met de uitvoering van de besluiten van een ALV.

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Het bestuur brengt op een AV binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ALV, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van batn en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. Het bestuur is verplicht de bescheiden tien jaar lang te bewaren.

De Algemene Ledenvergadering (ALV)
Artikel 12
Aan de ALV komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 13
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, dient de ALV, ook wel jaarvergadering (JV) genoemd, te worden gehouden. Aanvang en afloop van het verenigingsjaar zijn in het huishoudelijk reglement bepaald. In deze ALV zullen onder meer woden behandeld:
- het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar
- een door alle bestuurders ondertekende balans en staat van baten en lasten
- het verslag van de kascommissie
- de benoeming van het bestuur
- de begroting van inkomsten en uitgaven over het lopende verenigingsjaar
- wijziging van entreegeld, contributie en de minimale bijdrage van donateurs
- benoeming van de leden van de kascommissie
- onderwerpen, die door het bestuur en/of door ten minste tien gewone en/of ereleden tijdig bij het bestuur zijn ingediend.

2. Goedkeuring van het jaarverslag verleent het bestuur decharge over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 14
Behalve de in artikel 13 bedoelde jaarvergadering zal een ALV worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht. De oproep tot een ALV dient ten minste veertien dagen tevoren door het bestuur te geschieden onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De leiding berust bij de voorzitter of bij diens afwezigheid bij een ander bestuurslid.

Artikel 15
Een ALV kan ook worden gehouden op schriftelijk verzoek van minimaal tien procent (10%) van het aantal leden.
Het verzoek dient te geschieden onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De oproep tot een zodanige vergadering dient binnen vier weken na ontvangst van het verzoek plaats te vinden.

Artikel 16
1. Leden hebben ieder één stem. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

2. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van ten minste de helft van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij deze statuten uitdrukkelijk anders voorschrijven, mits minimaal vijf en twintig procent (25%) van de leden ter vergadering aanwezig is. Blanco stemmen en stemmen die niet duidelijk maken hoe is gestemd zijn ongeldig.

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling of bij handopsteken, tenzij de voorzitter dan wel minstens vijf leden schriftelijk willen doen stemmen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

4. Indien voor een besluit, strekkende tot een benoeming, niet de vereiste meerderheid wordt behaald zal een herstemming plaats vinden tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Benoemd wordt degen, die bij herstemming de meeste stemmen heeft gehaald. Staken de stemmen over besluiten, dan beslist het lot.

5. Bij staken van de stemmen over besluiten die niet tot een benoeming leiden, wordt het voorstel verworpen. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit, waarover niet schriftelijk is gestemd, is genomen is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist vindt een nieuwe stemming plaats wanneer ten minste vijf stemgerechtigde aanwezigen dit verlangen.

Commissies
Artikel 17
Het bestuur stelt een wedstrijdcommissie (WECO) aan. De WECO bestaat uit ten minste een wedstrijdsecretaris, een wedstrijdleider en twee andere leden. De WECO is verantwoordelijk voor de samenstelling van vertegenwoordigende teams en voor de technische gang van zaken bij de interne wedstrijden en drives.

Artikel 18
1. De ALV benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ALV schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.

2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

3. De last van de commissie kan te allen tijde worden herroepen door de ALV, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

Artikel 19
Het bestuur is bevoegd nog andere commissies, die het voor de goede gang van zaken nodig acht, in te stellen. Het bestuur benoemt en ontslaat daarin de leden. Een afgevaardigde van het bestuur kan de vergaderingen van deze commissies bijwonen.

Huishoudelijk reglement.
Artikel 20
1. De ALV kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de ALV, via een schriftelijk voorstel door ten minste een derde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging of op voorstel van het bestuur.

3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met deze statuten of met de statuten en reglementen van de NBB en van het district waartoe DE VERENIGING behoort.

Statutenwijziging
Artikel 21
1. Besluiten tot wijziging van de staturen kunnen door een ALV worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. De oproep tot de vergadering, waarin de voorgestelde wijziging aan de orde komt, dient hiervan aankondiging te doen.

2. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariele akte is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de statutenwijziging neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welk gebied de vereniging is gevestigd.

Ontbinding van de vereniging
Artikel 22
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan door de ALV worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waarin ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste veertien (14) dagen doch uiterlijk negentig (90) dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ALV te bepalen doeleinden.

Slotbepaling
Artikel 23
In gevallen waarin de statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.